Wolą Boga jest wasze uświęcenie. Teologia sakramentów uświęcenia (MK 20)

Kraków 2016
ISBN 9788373546363
Format 145 x 205
Ilość stron 249
Oprawa miękka

Część I ARTYKUŁY
Paweł Milcarek – Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, i dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone (Ap 4,11). O naturalności, należności i owocności kultu Bożego
ks. Dominik Ostrowski – Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie (Za 2,14). Świątynia – miejsce spotkania Świętego i stworzenia
Marcin Majewski – Stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał (1P 1,15). Świętość Boga a świętość człowieka
Danuta Piekarz – Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz rozumnej służby Bożej (Rz 12,1). Kapłaństwo powszechne
ks. Maciej Skora – Nałożyłem na Lewiego obowiązek czci i okazywał Mi cześć, i korzył się przed mym imieniem (Ml 2,5). Kapłaństwo ministerialne
Jarosław Kupczak OP – Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła (Ef 5,31–32). Wprowadzenie do teologii sakramentalności małżeństwa
Część II – KATECHEZY MISTAGOGICZNE
Tomasz Grabowski OP, ks. Krzysztof Porosło – Tajemnica służby – katecheza mistagogiczna o sakramencie święceń
Tomasz Grabowski OP, ks. Krzysztof Porosło – Tajemnica zjednoczenia – katecheza mistagogiczna o sakramencie małżeństwa
ks. Maciej Zachara MIC – Katecheza mistagogiczna o świętowaniu i uświęceniu dzięki niedzieli
Dominik Jurczak OP – Katecheza mistagogiczna: uświęcenie ludu przez liturgię

Zobacz szczegółowy spis treści

Wolą Boga jest wasze uświęcenie. Teologia sakramentów uświęcenia (MK 20)

Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans już na stałe wpisały się w panoramę spotkań dotyczących liturgii takich jak sympozja liturgistów czy warsztaty liturgiczne, organizowanych w Polsce. Od tych wydarzeń wspomniane rekolekcje odróżnia przede wszystkim unikatowe połączenie wymiaru formacji intelektualnej z celebracją liturgii. Właśnie ta druga stoi w centrum wspomnianych trzech dni i poszczególnymi godzinami kanonicznymi niejako wybija rytm programu tego spotkania. Wspominam o tym we wstępie dlatego, że chociaż trwają przygotowania do dziewiątej już edycji tych rekolekcji, wciąż ich nazwa budzi pytania, a może przede wszystkim zastanawia. Jeśli to rekolekcje, to dlaczego ich owocem rokrocznie jest publikacja o charakterze naukowym? Jeśli to sympozjum naukowe, dlaczego zdecydowanie więcej w programie elementów związanych z modlitwą i celebracją liturgii? Aby odpowiedzieć na te pytania, należy właściwie zrozumieć słowo „rekolekcje”. Termin ten nie jest tożsamy z „nienaukowe”, zaś „naukowe” nie oznacza „nieduchowe”.
Takie też były Mysterium fascinans w 2015 r., odbywające się w dniach 11–13 września w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Myślą przewodnią tej edycji były słowa zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła do Tesaloniczan Wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4,3). Przesłanie św. Pawła wydaje się oczywiste – wiemy doskonale, iż Bóg pragnie naszego uświęcenia, czyli naszej świętości. Ale co to dokładnie oznacza? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano w kolejnych referatach, które zostały wygłoszone podczas rekolekcji, następnie zredagowane przez autorów i przedstawiamy je w niniejszej publikacji.
Temat ten zrodził się jako naturalny ciąg dalszy trzech wcześniejszych edycji Mysterium fascinans poświęconych sakramentom wtajemniczenia chrześcijańskiego (edycja V [2012] i VI [2013]) oraz sakramentom uzdrowienia (edycja VII [2014]). Biblijny werset „Wolą Bożą jest wasze uświęcenie” wprowadzał w tematykę ostatniej grupy sakramentów – komunii albo inaczej uświęcenia, do której zaliczamy święcenia i małżeństwo. W ten sposób została dopełniona prezentacja siedmiu sakramentów Kościoła.